Findus Sverige - Privacy Policy

1. Ägare och personuppgiftsansvarig

Ägare och ansvarig för personuppgifter som samlas in via den här webbplatsen är:

Findus Sverige AB
Registrerat i Sverige; Organisationsnr 556006-4361 
Säte: 
Postbox 4506
203 20 Malmö

www.findus.se

Vi har åtagit oss att skydda dina personuppgifter och uppfylla den Personuppgiftslagen (SFS 1998:2014) och därmed förenad lagstiftning. Den här policyn redovisar vilken typ av information som samlas in av oss på den här webbplatsen och hur vi använder och skyddar den. Policyn redogör också för dina rättigheter i fråga om skydd för personuppgifter och förklarar hur du kontaktar oss. Policyn gäller endast för den här webbplatsen. Den gäller till exempel inte för banners, annonser eller kampanjer som vi stöder eller deltar i på webbplatser som ägs av tredje part.
Genom att gå in på den här webbplatsen, läsa den eller skriva in dina personuppgifter bekräftar du att du har läst och förstått den här policyn i dess helhet och accepterar den.  Om du inte accepterar den här policyn i dess helhet ska du inte använda webbplatsen eller lämna dina personuppgifter.

2. Personuppgifter och dess användning

(a) Vad vi samlar in och varför

Med uttrycket ”personuppgifter” syftar vi på information som vi samlar in från dig och som kan identifiera dig personligen. Normalt kan det innebära ditt namn, din adress, ditt telefonnummer (inklusive mobilnumret), kreditkortsinformation, användarnamn, e-postadress, ålder, kön och civilstånd, men det kan också omfatta inköpsvanor, preferenser och livsstilsinslag som hobbies och intressen.
När du förser oss med personuppgifter via den här webbplatsen kommer det att vara tydligt vad vi planerar att använda uppgifterna till och vi kommer att be om ditt samtycke till sådan användning. Sedan kommer vi att använda dem uteslutande för sådana syften. Typiska syften är följande:

(i) Att svara på dina frågor

När du skickar oss personuppgifter i samband med en fråga (till exempel om företaget, dess produkter eller tjänster eller tillgång) kommer vi att använda uppgifterna du ger oss för att svara på din fråga. I vissa fall kan det bli nödvändigt att vidarebefordra dina uppgifter till andra koncernbolag eller till utomstående som hanterar personuppgifter för vår räkning.

(ii) Att delta i en kampanj

Vi kan komma att använda personuppgifter som lämnas i ett deltagarformulär för en kampanj, i syfte att administrera kampanjen enligt de offentliggjorda reglerna. Sådana regler kan förutsätta publicering av delar av vinnarnas personuppgifter. De kan också förutsätta att vinnarna ska delta i framtida publiceringar. Kampanjen kan på våra vägnar vara administrerad av tredjepartsbyråer som kan få tillgång till de uppgifter du lämnar.

(iii) Framtida direkt marknadsföring

När du valt att ta emot sådant material kommer vi ibland att skicka information och/eller erbjudanden om produkter och/eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Om du samtycker kan vi också komma att vidarebefordra dina uppgifter till koncernbolag och andra noggrant utvalda företag som kan vilja skicka information och/eller erbjudanden till dig om sina produkter/tjänster, vilket också anges vid tidpunkten då vi samlar in dina uppgifter. När som helst kan du dock avsluta (”välja bort”) sådana kontakter.

(b) Bearbetning utanför EEA

De uppgifter vi samlar in från dig kan komma att överföras till och lagras hos en mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). De kan också bearbetas av personal som arbetar utanför EES för vår räkning eller för någon av våra leverantörer. Genom att skriva in dina personuppgifter samtycker du till sådan överföring, lagring eller bearbetning. Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen krävs för att se till att dina uppgifter behandlas säkert och i överensstämmelse med denna integritetspolicy..

(c) Uppgifter om barn

Förutsatt att det inte anges särskilt i samband med en viss kampanj samlar vi inte in uppgifter från barn under 18 år. Om du är under 18 år får du inte lämna personuppgifter om inte en förälder eller annan vårdnadshavare ger sitt samtycke eller på annat sätt övervakar uppgiftslämnandet.

3. Databearbetare

Vid vissa tillfällen kan vi komma att uppdra åt tredje part att bearbeta eller analysera uppgifter som vi samlar in på våra webbplatser, inklusive dina personuppgifter. Så till exempel kan webbplatsen vara placerad på en server hos ett specialiserat IT-företag eller underhållas av ett sådant, en tredje part kan samla in relevanta data för vår funktion för produktomdömen och kampanjer kan administreras av ett marknadsföringsföretag. Vidare kan vi komma att vidarebefordra personuppgifter till en leverantör eller annan tredje part för att möjliggöra betalning och leverans, om du beställer en produkt eller tjänst från oss. Sådana leverantörer och tredjepartsföretag är genom kontrakt skyldiga att avstå från att använda dina personuppgifter på annat sätt än det vi har föreskrivit.

4. Säkerhet

Vi vidtar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver av databearbetande tredjepartsföretag att de också gör det. Alla personuppgifter omfattas av begränsningar för att förhindra obehörig åtkomst, ändringar och missbruk. Vi ber dig dock tänka på att (i) vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller på grund av husrannsakan, stämningsansökningar eller domstolsförelägganden, och (ii) att överföring av information via internet inte är fullständigt skyddat. Vi kan inte garantera säkerheten för dina uppgifter när de överförs till vår webbplats; all överföring sker på din egen risk.

5. Cookies

Vår webbplats använder cookies för att skilja dig från andra användare av webbplatsen. Det underlättar för oss att ge dig en bra upplevelse när du surfar på vår webbplats, och det gör det möjligt att förbättra webbplatsen. Detaljerad information om de cookies vi använder och syftet med dem finns i vår policy för cookies

6. Dina rättigheter

Enligt den Personuppgiftslagen har du bland annat följande rättigheter:

  • rätten att dra tillbaka ditt samtycke till bearbetning av dina personuppgifter efter att tidigare ha gett ditt samtycke
  • rätten att få en kopia av de personuppgifter som vi har om dig
  • rätten att invända mot bearbetning av dina personuppgifter för direkt marknadsföring
  • rätten att få felaktiga personuppgifter som vi har om dig korrigerade.

7. Ändringar i vår integritetspolicy

Varje ändring vi kan komma att göra i vår integritetspolicy i framtiden kommer att publiceras på den här sidan.

8. Kontakt

Om du vill ta upp en juridisk fråga med oss angående den här webbplatsen ber vi dig kontakta oss på adressen: 
Findus Sverige AB
Postbox 4506
203 20 Malmö

E-postadress:
info@se.findus.com (vi ber dig att inte skicka e-post med kommentarer om våra produkter till den här adressen. Välj i stället att använda e-postadressen: konsumentkontakt@se.findus.com)